عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:Diagnosis and treatment of polycystic ovarian syndrome
 • نوع برنامه : کنفرانس های هفتگی
 • تاریخ شروع : 1393/04/02
 • تاریخ پایان : 1393/04/02
 • دبیر برنامه : DR Beik Yazdi
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • Diagnosis and treatment of polycystic ovarian syndrome
  • عنوان برنامه :Diagnosis and treatment of polycystic ovarian syndrome
  • نوع برنامه:کنفرانس های هفتگی
  • تاریخ شروع:1393/04/02
  • تاریخ پایان :1393/04/02
  • دبیر برنامه:DR Beik Yazdi
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir