عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:Ethanol Ablation in Locally Recurrent PTC
 • نوع برنامه : کنفرانس های هفتگی
 • تاریخ شروع : 1395/09/29
 • تاریخ پایان : 1395/09/29
 • دبیر برنامه : Dr. Rezvankhah
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • Ethanol Ablation in Locally Recurrent PTC
  • عنوان برنامه :Ethanol Ablation in Locally Recurrent PTC
  • نوع برنامه:کنفرانس های هفتگی
  • تاریخ شروع:1395/09/29
  • تاریخ پایان :1395/09/29
  • دبیر برنامه:Dr. Rezvankhah
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir