عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:Evolocumab and clinical outcomes in patients with cardiovascular disease
 • نوع برنامه : کنفرانس های هفتگی
 • تاریخ شروع : 1396/03/08
 • تاریخ پایان : 1396/03/08
 • دبیر برنامه : Dr. Khayamzadeh
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • Evolocumab and clinical outcomes in patients with cardiovascular disease
  • عنوان برنامه :Evolocumab and clinical outcomes in patients with cardiovascular disease
  • نوع برنامه:کنفرانس های هفتگی
  • تاریخ شروع:1396/03/08
  • تاریخ پایان :1396/03/08
  • دبیر برنامه:Dr. Khayamzadeh
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir