عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:Hirsutism
 • نوع برنامه : کنفرانس های هفتگی
 • تاریخ شروع : 1397/01/27
 • تاریخ پایان : 1397/01/27
 • دبیر برنامه : Dr. Birjandi
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • Hirsutism
  • عنوان برنامه :Hirsutism
  • نوع برنامه:کنفرانس های هفتگی
  • تاریخ شروع:1397/01/27
  • تاریخ پایان :1397/01/27
  • دبیر برنامه:Dr. Birjandi
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir