عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:Management of Endocine Disorders During Ramadan
 • نوع برنامه : کنفرانس های هفتگی
 • تاریخ شروع : 1394/03/18
 • تاریخ پایان : 1394/03/18
 • دبیر برنامه : دکتر فريدون عزيزي
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • Management of Endocine Disorders During Ramadan
  • عنوان برنامه :Management of Endocine Disorders During Ramadan
  • نوع برنامه:کنفرانس های هفتگی
  • تاریخ شروع:1394/03/18
  • تاریخ پایان :1394/03/18
  • دبیر برنامه:دکتر فريدون عزيزي
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir