عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:Management of Hyperglycemia in Hospitalized 2023
 • نوع برنامه : کنفرانس های هفتگی
 • تاریخ شروع : 1402/04/26
 • تاریخ پایان : 1402/04/26
 • دبیر برنامه : Dr. Ameneh Ahmadi
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • Management of Hyperglycemia in Hospitalized 2023
  • عنوان برنامه :Management of Hyperglycemia in Hospitalized 2023
  • نوع برنامه:کنفرانس های هفتگی
  • تاریخ شروع:1402/04/26
  • تاریخ پایان :1402/04/26
  • دبیر برنامه:Dr. Ameneh Ahmadi
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir