عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:Management of perimenopausal and menopausal symptoms
 • نوع برنامه : کنفرانس های هفتگی
 • تاریخ شروع : 1403/01/27
 • تاریخ پایان : 1403/01/27
 • دبیر برنامه :
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • Management of perimenopausal and menopausal symptoms
  • عنوان برنامه :Management of perimenopausal and menopausal symptoms
  • نوع برنامه:کنفرانس های هفتگی
  • تاریخ شروع:1403/01/27
  • تاریخ پایان :1403/01/27
  • دبیر برنامه:
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir