عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:Metformin in PCOS
 • نوع برنامه : کنفرانس های هفتگی
 • تاریخ شروع : 1396/08/01
 • تاریخ پایان : 1396/08/01
 • دبیر برنامه : Dr. Gharooei Ahangar
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • Metformin in PCOS
  • عنوان برنامه :Metformin in PCOS
  • نوع برنامه:کنفرانس های هفتگی
  • تاریخ شروع:1396/08/01
  • تاریخ پایان :1396/08/01
  • دبیر برنامه:Dr. Gharooei Ahangar
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir