عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:Overview of clinical and Diagnostic Approaches to Inherited Metabolic Disorders
 • نوع برنامه : کنفرانس های هفتگی
 • تاریخ شروع : 1393/10/15
 • تاریخ پایان : 1393/10/15
 • دبیر برنامه : Dr. Banikazemi
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • Overview of clinical and Diagnostic Approaches to Inherited Metabolic Disorders
  • عنوان برنامه :Overview of clinical and Diagnostic Approaches to Inherited Metabolic Disorders
  • نوع برنامه:کنفرانس های هفتگی
  • تاریخ شروع:1393/10/15
  • تاریخ پایان :1393/10/15
  • دبیر برنامه:Dr. Banikazemi
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir