عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:Primary Aldosteronism
 • نوع برنامه : سمپوزیوم
 • تاریخ شروع : 1391/07/01
 • تاریخ پایان : 1391/07/01
 • دبیر برنامه : دکتر هنگامه عبدي
 • محل برگزاری : http://endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • Primary Aldosteronism
  • عنوان برنامه :Primary Aldosteronism
  • نوع برنامه:سمپوزیوم
  • تاریخ شروع:1391/07/01
  • تاریخ پایان :1391/07/01
  • دبیر برنامه:دکتر هنگامه عبدي
  • محل برگزاری:http://endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir