عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:ROLE OF IV GCs THERAPY
 • نوع برنامه : کنفرانس های هفتگی
 • تاریخ شروع : 1393/03/12
 • تاریخ پایان : 1393/03/12
 • دبیر برنامه : DR Ali Azizi
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • ROLE OF IV GCs THERAPY
  • عنوان برنامه :ROLE OF IV GCs THERAPY
  • نوع برنامه:کنفرانس های هفتگی
  • تاریخ شروع:1393/03/12
  • تاریخ پایان :1393/03/12
  • دبیر برنامه: DR Ali Azizi
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir