عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:Role of Radiofrequency ablation in recurrent thyroid cancer management
 • نوع برنامه : کنفرانس های هفتگی
 • تاریخ شروع : 1398/07/29
 • تاریخ پایان : 1398/07/29
 • دبیر برنامه :
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • Role of Radiofrequency ablation in recurrent thyroid cancer management
  • عنوان برنامه :Role of Radiofrequency ablation in recurrent thyroid cancer management
  • نوع برنامه:کنفرانس های هفتگی
  • تاریخ شروع:1398/07/29
  • تاریخ پایان :1398/07/29
  • دبیر برنامه:
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir