عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:Sulfonylurea and cardiovascular safety
 • نوع برنامه : کنفرانس های هفتگی
 • تاریخ شروع : 1393/10/01
 • تاریخ پایان : 1393/10/01
 • دبیر برنامه : Dr. Salehinia
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • Sulfonylurea and cardiovascular safety
  • عنوان برنامه :Sulfonylurea and cardiovascular safety
  • نوع برنامه:کنفرانس های هفتگی
  • تاریخ شروع:1393/10/01
  • تاریخ پایان :1393/10/01
  • دبیر برنامه: Dr. Salehinia
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir