عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:The Importance of Early Hyperglycemia in Pregnancy 1402
 • نوع برنامه : کنفرانس های هفتگی
 • تاریخ شروع : 1402/08/15
 • تاریخ پایان : 1402/08/15
 • دبیر برنامه : Dr Amir Hossein Shokravi
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • The Importance of Early Hyperglycemia in Pregnancy 1402
  • عنوان برنامه :The Importance of Early Hyperglycemia in Pregnancy 1402
  • نوع برنامه:کنفرانس های هفتگی
  • تاریخ شروع:1402/08/15
  • تاریخ پایان :1402/08/15
  • دبیر برنامه:Dr Amir Hossein Shokravi
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir