عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:Type1Diabetes Through the Life Span: A Position Statement of the American Diabetes Association
 • نوع برنامه : کنفرانس های هفتگی
 • تاریخ شروع : 1393/06/10
 • تاریخ پایان : 1393/06/10
 • دبیر برنامه : Dr.Rezaei
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • Type1Diabetes Through the Life Span: A Position Statement of the American Diabetes Association
  • عنوان برنامه :Type1Diabetes Through the Life Span: A Position Statement of the American Diabetes Association
  • نوع برنامه:کنفرانس های هفتگی
  • تاریخ شروع:1393/06/10
  • تاریخ پایان :1393/06/10
  • دبیر برنامه:Dr.Rezaei
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir