عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:Unusual causes of hyperthyrotropinemia and differential diagnosis of primary hypothyroidism
 • نوع برنامه : کنفرانس های هفتگی
 • تاریخ شروع : 1402/09/20
 • تاریخ پایان : 1402/09/20
 • دبیر برنامه : Maryam amirahmadi.MD
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • Unusual causes of hyperthyrotropinemia and differential diagnosis of primary hypothyroidism
  • عنوان برنامه :Unusual causes of hyperthyrotropinemia and differential diagnosis of primary hypothyroidism
  • نوع برنامه:کنفرانس های هفتگی
  • تاریخ شروع:1402/09/20
  • تاریخ پایان :1402/09/20
  • دبیر برنامه:Maryam amirahmadi.MD
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir