عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:What does evidence tell us regarding Radioiodine therapy in patients with differentiated thyroid cancer
 • نوع برنامه : کنفرانس های هفتگی
 • تاریخ شروع : 1394/03/04
 • تاریخ پایان : 1394/03/04
 • دبیر برنامه : دکتر فرحناز صالحي‌نيا
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • What does evidence tell us regarding Radioiodine therapy in patients with differentiated thyroid cancer
  • عنوان برنامه :What does evidence tell us regarding Radioiodine therapy in patients with differentiated thyroid cancer
  • نوع برنامه:کنفرانس های هفتگی
  • تاریخ شروع:1394/03/04
  • تاریخ پایان :1394/03/04
  • دبیر برنامه:دکتر فرحناز صالحي‌نيا
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir