عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:Whats New in the ADAs 2016 Diabetes Guidelines
 • نوع برنامه : کنفرانس های هفتگی
 • تاریخ شروع : 1394/11/12
 • تاریخ پایان : 1394/11/12
 • دبیر برنامه : Dr. Bahri
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • Whats New in the ADAs 2016 Diabetes Guidelines
  • عنوان برنامه :Whats New in the ADAs 2016 Diabetes Guidelines
  • نوع برنامه:کنفرانس های هفتگی
  • تاریخ شروع:1394/11/12
  • تاریخ پایان :1394/11/12
  • دبیر برنامه:Dr. Bahri
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir