عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:Workshop: Peer Review
 • نوع برنامه : کارگاه ها
 • تاریخ شروع : 1397/12/04
 • تاریخ پایان : 1397/12/05
 • دبیر برنامه : دکتر آزيتا زاده وکيلي
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • Workshop: Peer Review
  • عنوان برنامه :Workshop: Peer Review
  • نوع برنامه:کارگاه ها
  • تاریخ شروع:1397/12/04
  • تاریخ پایان :1397/12/05
  • دبیر برنامه:دکتر آزيتا زاده وکيلي
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir