عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:case 7 February
 • نوع برنامه : Grand Round
 • تاریخ شروع : 1400/11/18
 • تاریخ پایان : 1400/11/18
 • دبیر برنامه :
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • case 7 February
  • عنوان برنامه :case 7 February
  • نوع برنامه:Grand Round
  • تاریخ شروع:1400/11/18
  • تاریخ پایان :1400/11/18
  • دبیر برنامه:
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir