عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:compare cardiovascular outcome in Primary aldosteronism
 • نوع برنامه : کنفرانس های هفتگی
 • تاریخ شروع : 1393/10/08
 • تاریخ پایان : 1393/10/08
 • دبیر برنامه : Dr. Ghobadian
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • compare cardiovascular outcome in Primary aldosteronism
  • عنوان برنامه :compare cardiovascular outcome in Primary aldosteronism
  • نوع برنامه:کنفرانس های هفتگی
  • تاریخ شروع: 1393/10/08
  • تاریخ پایان : 1393/10/08
  • دبیر برنامه:Dr. Ghobadian
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir