عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:current guidelinse for managment of medullary thyroid carcinoma
 • نوع برنامه : کنفرانس های هفتگی
 • تاریخ شروع : 1401/03/09
 • تاریخ پایان : 1401/03/09
 • دبیر برنامه : Dr Zahra daraei
 • محل برگزاری : https://endocrine.ac.ir/
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • current guidelinse for managment of medullary thyroid carcinoma
  • عنوان برنامه :current guidelinse for managment of medullary thyroid carcinoma
  • نوع برنامه:کنفرانس های هفتگی
  • تاریخ شروع:1401/03/09
  • تاریخ پایان :1401/03/09
  • دبیر برنامه:Dr Zahra daraei
  • محل برگزاری:https://endocrine.ac.ir/
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir