عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:management-of-loco-regional-metastasis-in-dtc
 • نوع برنامه : کنفرانس های هفتگی
 • تاریخ شروع : 1393/11/13
 • تاریخ پایان : 1393/11/13
 • دبیر برنامه : Dr. Kadkhodazadeh
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • management-of-loco-regional-metastasis-in-dtc
  • عنوان برنامه :management-of-loco-regional-metastasis-in-dtc
  • نوع برنامه:کنفرانس های هفتگی
  • تاریخ شروع:1393/11/13
  • تاریخ پایان :1393/11/13
  • دبیر برنامه:Dr. Kadkhodazadeh
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir