عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:modern spectrum of bone turnover markers
 • نوع برنامه : کنفرانس های هفتگی
 • تاریخ شروع : 1396/09/13
 • تاریخ پایان : 1396/09/13
 • دبیر برنامه : Dr. Zahedi
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • modern spectrum of bone turnover markers
  • عنوان برنامه :modern spectrum of bone turnover markers
  • نوع برنامه:کنفرانس های هفتگی
  • تاریخ شروع:1396/09/13
  • تاریخ پایان :1396/09/13
  • دبیر برنامه:Dr. Zahedi
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir