عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:oral and topical treatment of painful diabetic polyneuropathy practice guideline update
 • نوع برنامه : کنفرانس های هفتگی
 • تاریخ شروع : 1401/04/06
 • تاریخ پایان : 1401/04/06
 • دبیر برنامه :
 • محل برگزاری : endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • oral and topical treatment of painful diabetic polyneuropathy practice guideline update
  • عنوان برنامه :oral and topical treatment of painful diabetic polyneuropathy practice guideline update
  • نوع برنامه:کنفرانس های هفتگی
  • تاریخ شروع:1401/04/06
  • تاریخ پایان :1401/04/06
  • دبیر برنامه:
  • محل برگزاری:endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir