عضویت در سایت

آمایشگاه و دیابت

آمایشگاه و دیابت

دکتر مریم توحیدی
دانشیار آسیب شناسی بالینی و تشریحی
مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماریهای متابولیک
پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
 تیرماه 1397

 حوزه مطالب

 آزمایشات مختلف در تشخیص و پیگیری بیماران مبتلا به دیابت
 تأکید بر نکات آزمایشگاهی
 آمادگی بیمار
  نکات مهم در تفسیرآزمایشات