عضویت در سایت

برنامه مراقبت از دیابت و عوارض آن سومین دوره بازآموزی منطقه‌ای

مراقبت از دیابت و عوارض آن

سومین دوره بازآموزی منطقه‌ای

2-4 مرداد 1398، تبریز

انجمن متخصصین غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران، انجمن دیابت ایران