عضویت در سایت

تغییرات متابولیسم در روزه داری غیر دیابتی

تغییرات متابولیسم در روزه داری 
غیر دیابتی


دکتر فریدون عزیزی

پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


OBJECTIVE


To review changes in metabolism of carbohydrates during fasting of Ramadan

To present the evidence-based management of diabetic patients during Ramadan

To discuss practical management of diabetic cases during Ramadan