عضویت در سایت

تنظیم برنامه غذایی در چاقی

کارگاه آموزشي چاقی در بزرگسالان، تنظیم برنامه غذایی در چاقی


گلاله اصغری
دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه

مرکز تحقیقات تغذیه و غدد درون ریز
پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم

5 بهمن ماه 1394