عضویت در سایت

کارگاه آموزشي چاقی در بزرگسالان تنظیم برنامه غذایی در چاقی

کارگاه آموزشي چاقی در بزرگسالان تنظیم برنامه غذایی در چاقی


گلاله اصغری
دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه

مرکز تحقیقات تغذیه و غدد درون ریز
پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم

17 دی ماه 1393