عضویت در سایت

Exchange List


كاربردهاي فهرست جانشيني

طراحي در سال 1950 توسط            American Diabetes Association &  American Dietetic Association
روشي براي طراحي برنامه غذايي
تسهيل در كنترل كربوهيدرات، چربي و پروتئين
اطمينان از كفايت دريافت مواد مغذي-حفظ تنوع در انتخاب غذاها
تخمين كيلوكالري مصرفي و ماكرونوترينت ها توسط خود فرد (Calorie counting)
جانشيني: معرفي غذاهاي مشابه از نظر محتواي درشت مغذي ها
مقادير براي غذاهاي پخته مي باشد
مقادير متفاوت براي غذاهاي متفاوت = 1 Exchange