عضویت در سایت
ریاست

ریاست مرکز نام و نام خانوادگی: پروين ميرميران مرکز تحقیقات مرتبط: دکترای علوم تغذیه از دانشگاه وین اتریش، 1381- 1384
زندگی نامه رزومه فارسی رزومه انگلیسی
اعضاء مرکز

پروين ميرميران

نام و خانوادگی :

پروين ميرميران

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Parvin Mirmiran

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات تغذيه در بيماريهاي غدد درون ريز

سمت :

ریاست

سوابق تحصیلی :

دکترای علوم تغذیه از دانشگاه وین اتریش، 1381- 1384

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

فيروزه حسيني اصفهاني

نام و خانوادگی :

فيروزه حسيني اصفهاني

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Firoozeh Hosseini Esfahani

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات تغذيه در بيماريهاي غدد درون ريز

سمت :

محقق عالی پژوهشکده غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيدبهشتي- مرکز تحقيقات تغذيه در بیماری های غدد درون ريز

سوابق تحصیلی :

دکترای تخصصی پژوهشی با گرایش تغذیه و ژنتیک

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

زهرا بهادران

نام و خانوادگی :

زهرا بهادران

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Zahra Bahadoran

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات تغذيه در بيماريهاي غدد درون ريز

سمت :

هییت علمی پژوهشکده غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيدبهشتي- مرکز تحقيقات تغذيه در بیماری های غدد درون ريز

سوابق تحصیلی :

PHD in Nutrition Science

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

گلاله اصغري

نام و خانوادگی :

گلاله اصغري

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Golaleh Asghari

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات تغذيه در بيماريهاي غدد درون ريز

سمت :

محقق عالی پژوهشکده غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيدبهشتي- مرکز تحقيقات تغذيه در بیماری های غدد درون ريز

سوابق تحصیلی :

PhD Candidate in Nutrition Sciences

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

سميه حسين پور نيازي

نام و خانوادگی :

سميه حسين پور نيازي

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Somayeh hosseinpour Niazi

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات تغذيه در بيماريهاي غدد درون ريز

سمت :

محقق عالی پژوهشکده غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيدبهشتي- مرکز تحقيقات تغذيه در بیماری های غدد درون ريز

سوابق تحصیلی :

National Nutrition and Food Technology

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

نازنين مصلحي

نام و خانوادگی :

نازنين مصلحي

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Nazanin Moslehi

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات تغذيه در بيماريهاي غدد درون ريز

سمت :

محقق پیشرفته پژوهشکده غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيدبهشتي- مرکز تحقيقات تغذيه در بیماری های غدد درون ريز

سوابق تحصیلی :

دانشجوي دکتراي تخصصي پژوهشي، پزوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

تاريخچه

گروه تغذيه از سال 1376 به عنوان يك گروه پژوهشي مستقل در مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم شروع به فعاليت كرده است. از جمله اين فعاليت ها ارائه طرح هايي در مورد ديابت، اختلالات ليپيدها، مقايسه يد ادرار ، بررسي اثر تزريق يد روغني، بررسي شاخص گليسمي ميوه هاي مختلف بوده است.

 از سال 1378 تا كنون با شروع مطالعه كوهورت قند و ليپيد تهران، همكاري در اين طرح در قالب بررسي وضعيت تغذيه اي و ارتباط آن با سطح سرمي ليپيدها و ليپوپروتئين ها و چگونگي روند آنها از فعاليت هاي عمده اين گروه محسوب مي شود و حاصل آن چاپ بيش از 50 مقاله علمي پژوهشي فارسي و انگليسي در مجلات معتبر داخلي و خارجي و كسب جوايز ارزنده در جشنواره -هاي پژوهشي است.

همكاري وسيع در طراحي و اجراي طرح ملي " مداخله تغيير شيوه زندگي به منظور پيشگيري از بيماري هاي غيرواگير" بويژه چاقي، ديابت، بيماري هاي قلبي عروقي، اختلالات ليپيدها، پرفشاري خون از طريق آموزش گروهي چهره به چهره ، برقراري كلينيك تغذيه ( بررسي اثر رژيم هاي درماني بر روند بهبود بيماري هاي غير واگير) و تهيه و تنظيم متون آموزشي تغذيه مانند پوستر ، پمفلت هاي آموزشي و پيك تندرستي و توزيع آن در جامعه مورد نظر و بررسي تاثير مداخله تغذيه اي (مداخله تغيير شيوه زندگي) بر آگاهي، نگرش و عملكرد و دريافت هاي غذايي دانش آموزان در مدارس كه از سال 1380 همزمان با شروع مرحله دوم و سوم كوهورت در حال اجرا است.

از جمله فعاليت هاي ديگر استاندارد كردن روش هاي مطالعه وضع تغذيه و ارزيابي درجه اعتماد و اعتبار آن تحت عنوان طرح ارزيابي روايي و پايايي پرسشنامه تكرر مصرف غذايي است.

ساير فعاليتهاي محققين و كارشناسان اين واحد عبارت است لز:

ارائه طرح هاي تحقيقاتي جانبي در راستاي اهداف مركز

تهيه و تاليف كتب و مقالات علمي جهت نشر و ارائه در مجلات معتبر علمي داخلي و خارجي

نظارت بر كنترل كيفي جمع آوري اطلاعات تغذيه اي طرح ها و بررسي نتايج

تهيه و تنظيم مقالات علمي جهت شركت و ارائه در كنگره ها و سمينارهاي داخلي و خارجي

داوري مقالات علمي – پژوهشي داخلي و خارجي براي مجلات معتبر

همكاري با ساير دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي براي آموزش و تنظيم برنامه هاي تغذيه اي

 در سال 1391 ، مركز تحقيقات تغذيه و غدد درون ريز به منظور ايجاد و هماهنگي در پژوهش هاي پايه و كاربردي در علوم تغذيه در ارتباط با بيماري هاي غيرواگير در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي به تصويب رسيد

اهداف و الويت ها

1- ارزيابي وضعيت تغذيه:

*تعيين عادات، الگوها و عوامل تغذيه­اي در ارتباط با عوامل خطر بيماري­هاي غدد درون ريز(ديابت/سندرم متابوليک/قلبي عروقي/تيروئيد/سرطان)

*ارزيابي­هاي تن سنجي

*ارزيابي ريز مغذي­ها

2- مداخلات تغذيه­اي براي کاهش بيماري­هاي غدد درون ريز:

*طراحي و اجراي مداخلات بر مبناي آموزش تغذيه

*طراحي و اجراي مداخلات بر مبناي رژيم­هاي درماني

*طراحي و اجراي مداخلات بر مبناي مکمل­هاي غذايي، غذا-داروها و مواد غذايي فراويژه

3- طراحي و اجراي مطالعات پايه در ارتباط با تغذيه و بيماري­هاي غدد درون ريز:

*طراحي و اجراي مطالعات سلولي مولکولي

*طراحي و اجراي مطالعات تجربي

 4- تبيين فرايند شکل­گيري عادات و رفتارهاي تغذيه­اي:

*طراحي و اجراي مطالعات کيفي جهت تبيين فرآيند شکل­گيري عادات نادرست تغذيه­اي در کودکان و نوجوانان

*طراحي و اجراي مطالعات کيفي جهت تبيين فرآيند شکل­گيري رفتارهاي غلط تغذيه­اي خانواده

 5- بررسي عوامل تغذيه­اي موثر بر رشد و تکامل و اندوکرينولوژي توليدمثل:

*عوامل تغذيه­اي موثر در مراحل مختلف بلوغ جنسي

*عوامل تغذيه­اي موثر بر سطوح مختلف هورمون­هاي مرتبط با رشد و بلوغ

*عوامل تغذيه­اي موثر بر سن پائسگي و عوارض آن

*عوامل تغذيه­اي مرتبط با اختلالات اندروکرينولوژي توليد مثل

6- تهيه و تدوين گزارش از داده­هاي موجود کشوري:

*انجام مطالعات متا آناليز

*انجام مطالعات مرور سيستماتيک

7- توسعه و اعتبار سنجي ابزارهاي تشخيصي وضعيت تغذيه

مقاله ها و کتب چاپ شده و پذيرفته شده محققين مرکز تحقيقات تغذيه در بيماريهاي غدد درون ريز

تماس با ما

آدرس : تهران، بزرگراه شهيد چمران، ولنجک، خ يمن، ابتداي خیابان شهید اعرابی، پلاک 24، پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم (مسئول دفتر: سرکار خانم میرزایی| داخلی 406)

کد پستی : 1985717413

تلفن : 982122432500+

نمابر : 982122416264+