عضویت در سایت
ریاست

ریاست مرکز نام و نام خانوادگی: مهدی هدایتی مرکز تحقیقات مرتبط: Endocrinology & Metabolism
زندگی نامه رزومه فارسی رزومه انگلیسی
اعضاء مرکز

مريم السادات دانشپور

نام و خانوادگی :

مريم السادات دانشپور

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Maryam S Daneshpour

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات سلولي مولکولي

سمت :

عضو

سوابق تحصیلی :

deCODE genetic company, Iceland under supervision Dr Agustin Kong

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

مريم زرکش

نام و خانوادگی :

مريم زرکش

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Maryam Zarkesh

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات سلولي مولکولي

سمت :

ضریب کا هیات علمی

سوابق تحصیلی :

دکتری تخصصی (PhD)

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

مریم سنوئی

نام و خانوادگی :

مریم سنوئی

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Maryam Sanoie

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات سلولي مولکولي

سمت :

عضو

سوابق تحصیلی :

کارشناس ارشد بیوشیمی

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

مهدی اکبرزاده

نام و خانوادگی :

مهدی اکبرزاده

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Mehdi Akbarzadeh

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات سلولي مولکولي

سمت :

ضریب کا هیات علمی

سوابق تحصیلی :

دکتری تخصصی (PhD)

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

مهدی هدایتی

نام و خانوادگی :

مهدی هدایتی

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Mehdi Hedayati

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات سلولي مولکولي

سمت :

ریاست

سوابق تحصیلی :

Endocrinology & Metabolism

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

مریم رمضانيان

نام و خانوادگی :

مریم رمضانيان

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Maryam Ramezanian

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقیقات توسعه پژوهش های پزشکی

سمت :

عضو

سوابق تحصیلی :

دکترای پژوهش محور علوم مدیریت سیاست گذاری سلامت

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

ساجده مسجودی

نام و خانوادگی :

ساجده مسجودی

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Sajedeh Masjoudi

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات سلولي مولکولي

سمت :

عضو

سوابق تحصیلی :

MSc Genetics

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

آسیه سادات زاهدی

نام و خانوادگی :

آسیه سادات زاهدی

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Asiyeh Sadat Zahedi

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات سلولي مولکولي

سمت :

عضو

سوابق تحصیلی :

M.sc Cellular and Molecular Biology

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

حسین لنجانیان

نام و خانوادگی :

حسین لنجانیان

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Hossein Lanjanian

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات سلولي مولکولي

سمت :

عضو

سوابق تحصیلی :

PhD, Bioinformatics

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

لیلا نژاد حسن بناب

نام و خانوادگی :

لیلا نژاد حسن بناب

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Leila Najd Hassan Bonab

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات سلولي مولکولي

سمت :

عضو

سوابق تحصیلی :

MSc degree in cellular and molecular

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

افسون دانش افروز

نام و خانوادگی :

افسون دانش افروز

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Afsoon Daneshafrooz

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات سلولي مولکولي

سمت :

عضو

سوابق تحصیلی :

Master of Science

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

راضیه ابوشهاب

نام و خانوادگی :

راضیه ابوشهاب

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Raziyeh Abooshahab

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات سلولي مولکولي

سمت :

عضو

سوابق تحصیلی :

M.Sc. in Biochemistry

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

ستاره سادات شیوائی

نام و خانوادگی :

ستاره سادات شیوائی

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Setareh Sadat Shivaee

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات سلولي مولکولي

سمت :

عضو

سوابق تحصیلی :

Molecular genetics

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

تاريخچه

مرکز تحقيقات سلولي و مولکولي غدد درون ريزاز سال 1391 با هدف توليد و گسترش علم از طريق طراحي و انجام پژوهش­هاي بنيادي و کاربرديدر زمينه بررسي جنبه هاي سلولي و مولکوليبيماري هاي غدد درون ريز بنيان نهاده شد. اين مرکز فعاليت خود را به طور رسمي در پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي آغاز نموده است و متعهد به ايجاديک گروه تحقيقاتي قوي در آينده­ي نزديک مي باشد. نيروي انساني متخصص در اين مرکز درحال حاضر عبارتند از: 3 عضو ثابت هيات علمي، 2 عضوهيات علمي پاره وقت و 4 محقق.

اهداف و اولويت ها: شامل چشم انداز و ماموريت

اين مرکز تحقيقاتي به عنوان يکي از مراکز تحقيقاتي پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم، در راستاي اهداف و رسالت هاي پژوهشکده ماموريت هاي زير را بر عهده دارد:

1- ايجاد زمينه خلاقيت و نوآوري و جذب نيروهاي انساني متخصص در زمينه بررسي ژنتيکي بيماري هاي متابوليک و مولتي فاکتوريال به منظور بررسي جنبه هاي آماري و اپيدميولوژيک

2- برقراري ارتباطات بين المللي جهت بررسي جمعيت قند و ليپيد تهران با رويکرد بررسي نسل جديد تعيين توالي (Next generation sequencing)

2- انجام پژوهش هاي بنيادي در زمينه ژنتيک هورمونيميکس و متابولوميکس

3- مشارکت با مراکز ديگر پژوهشکده در آموزش نيروي انساني در رشته غدد درون ريز و متابوليسم و برگزاري دوره هاي کوتاه مدت و بلند مدت و کارگاه هاي آموزشي

مطالعات پايه

1.بررسي تغييرات بيوشيميايي متابوليت هاي موثر در بيماري هاي اندوکراين و چند عاملي

2.بررسي تغييرات ژنتيکي مرتبط با ژن هاي موثر در بيماري هاي اندوکراين و چند عاملي

3.بررسي عوامل محيطي مانند ويروس ها، باکتري ها، مواد غذايي و داروها در ايجاد بيماري هاي اندوکراين

واحدهاي زير مجموعه: توضيح اهداف و ساختار و فعاليت هاي هر واحد

‌ازميان مولکول هاي حياتي‌ اسيدهاي نوکلئيک (شاملDNA وRNA) و پروتئين‌هادر مرکز توجه مطالعات سلولي و مولکولي مي‌باشند. مولکول DNAمرکز ذخيره‌ اطلاعات جهت حفظ و تعيين تمامي صفات بوده و فرمان هاي لازم براي شکل گيري اين صفات را از طريقRNAمنتقل مي­نمايد.‌ اين‌ فرمان ‌ها عمدتا منجر به ساخت پروتئين شده و پروتئين ها هستند که ‌ فنوتيپ سلول را شکل مي­دهند. در زيست‌شناسي‌ سلولي‌ و مولکولي‌ چگونگي‌ انجام اين‌ فعاليت‌ها بررسي‌ مي‌شود.امروزه‌ زيست‌ شناسي‌ در کشورهاي‌ پيشرفته‌ بيش‌ از 80 تا 90 درصد، سمت‌ و سوي‌ علوم‌ سلولي‌ و مولکولي‌ دارد. چرا که‌ رشته‌ علوم‌ سلولي‌ و مولکولي‌ نيروي‌ انساني‌ لازم‌ را براي‌ تحقيق‌ در رشته‌هاي‌ پزشکي‌، بيوشيمي‌، ژنتيک‌، بيوتکنولوژي‌، مهندسي‌ ژنتيک‌، اصلاح‌ نباتات‌، شيلات‌ و دام‌ تربيت‌ مي‌کند.اعضاي هيات علمي درتحقيق در زمينه بررسي ژنتيکي بيماري­هاي قلبي_عروقي و عوامل خطر ساز مرتبط با آن­ها علاقه­ مند بوده وبيشتربر روي بيماري هايي همچون ديابت، چاقي، سندرم متاوليک، سندرم تخمدان پلي کيستيک و تيروئيد متمرکز شده اند.علايق پژوهشي شامل بررسي ژن­ هاي جهش يافته در سرطان تيروئيد، شناسايي پلي مورفيسم هاي دخيل با هر کدام از اين بيماري­ ها با روش هاي تعيين توالي جديد و مقايسه اين يافته ها با بانک هاي اطلاعاتي مرجع مانند HapMap و Genome1000 و بيان ژن برخي از ژن­ها با چاقي مي باشد. همکاري قابل ملاحظه­اي در ميان اعضاي هيئت علمي و محققين در پژوهش­ هاي موردمطالعه وجود دارد. اکتشافات و نوآوري­هاي پژوهش دربخش سلولي  و مولکولي کمک خواهدکرد که درک مکانيسم­هاي مولکولي و سلولي از پيشرفت بيماري ­ها و درنهايت افزايش توانايي مابراي شناسايي،کنترل و درمان آنها مورد استفاده قرار گيرد.مرکز تحقيقات سلولي و مولکولي غدد درون ريز يکي از آزمايشگاههاي ملي تشکيل دهنده شوراي تحقيقات علمي چندرشته­اي برترتحقيق و توسعه سازمان در ايران مي باشد.

الويت هاي پژوهشي مرکز تحقيقات سلولي و مولکولي غدد

1. مطالعات کاربردي: 

بيماري هاي قلبي_عروقي:

 بررسي عوامل ژنتيکي:

1-   تحقيق تاثير تغييرات ژنتيکي شناخته شده در جمعيت ايراني

2-   بررسي تاثير تغييرات ژني شناخته شده در سطح بيان ژن و عملکرد محصول ژن

اختلالات ليپيدي:

  بررسي عوامل ژنتيکي:

1-   تحقيق تاثير تغييرات ژنتيکي شناخته شده در جمعيت ايراني

2- بررسي تاثير تغييرات ژني شناخته شده در سطح بيان ژن و عملکرد محصول ژني

تيروئيد:

  بررسي عوامل ژنتيکي:

1-  تحقيق تاثير تغييرات ژنتيکي شناخته شده در جمعيت ايراني

2-   بررسي تاثير تغييرات ژني شناخته شده در سطح بيان ژن و عملکرد محصول ژني

بيماري سندرم تخمدان پلي کيستيک:

بررسي عوامل ژنتيکي:

1- تحقيق تاثير تغييرات ژنتيکي شناخته شده در جمعيت ايراني

2-  بررسي تاثير تغييرات ژني شناخته شده در سطح بيان ژن و عملکرد محصول ژني

ايجاد مدل حيواني براي بيماري سندرم تخمدان پلي کيستيک:

1-   بررسي تاثير آندروژن ها در دوران جنيني

2- طراحي و اجراي روش هاي خاموش کردن ژن

3-   مقايسه بيان ژن هاي دخيل در چرخه هاي بيوشيميايي و فيزيولوژيک مرتبط با بيماري ها در شرايط

4-  بيماري و سلامت

5- شناسايي ژن هاي دخيل در بيماري زايي به کمک RNAi

چاقي:

  بررسي عوامل ژنتيکي:

1-   تحقيق تاثير تغييرات ژنتيکي شناخته شده در جمعيت ايراني

2-   بررسي تاثير تغييرات ژني شناخته شده در سطح بيان ژن و عملکرد محصول ژني

3-   بررسي برهم کنش عوامل محيطي و ژنتيکي چاقي

4- مقايسه بيان ژنهاي دخيل در چاقي در بافت هاي جدا شده از افراد چاق و نرمال

5- بررسي ميزان توارث پذيري فاکتورهاي مرتبط با چاقي

6- بررسي ژنوکپي ژن هاي دخيل در چاقي

ديابت:

 بررسي عوامل ژنتيکي:

1- تحقيق تاثير تغييرات ژنتيکي شناخته شده در جمعيت ايراني

 2-  بررسي تاثير تغييرات ژني شناخته شده در سطح بيان ژن و عملکرد محصول ژني

سندرم متابوليک:

 بررسي عوامل ژنتيکي:

1- تحقيق تاثير تغييرات ژنتيکي شناخته شده در جمعيت ايراني

2-  بررسي تاثير تغييرات ژني شناخته شده در سطح بيان ژن و عملکرد محصول ژني

2. مطالعات پايه:

طراحي و يا راه اندازي روش هاي جديد بررسي هاي سلولي و مولکولي:

1- تترا آرمز (Tetra ARMS)

2- بررسي بيان ژن

*  روش هاي استخراج RNA و DNA از بافت

* وسترن بلات

3-  RNAi

4- روشهاي High throughput sequencing and genotyping

5-  روش هاي کشت سلول (Stem cells)

6-  بررسي اثربخشي داروها در سلول هاي کشت داده شده

 طراحي کيت هاي تشخيصي:

1-  RET

2-   CAD

3-  ديابت

4- سندرم تخمدان پلي کيستيک

5-  توسعه بانک ژنومي

شاخص هاي مرکز تحقيقات سلولي و مولکولي غدد درون ريز

شاخص ها

 

ارتقاي توانايي اعضاي مرکز

توانايي در جذب دانشجوي داخلي

توانايي در جذب دانشجوي خارجي

توانايي در جذب نخبه

تجهيز و امکانات

افزايش همکاري بين بخشي

افزايش همکاري و ارتباط درون بخشي در پژوهشکده

افزايش جايگاه مرکز در کشور

افزايش جايگاه مرکز در دنيا

جذب بودجه از خارج از مرکز

توليد ملي

درآمد زايي و بازاريابي

جمع کل نمرات

وزن شاخص ها

 

10/10

10/6

10/5

10/4

10/10

10/7

10/7

10/8

10/6

10/6

10/8

10/3

 

تحقيق تاثير تغييرات ژنتيکي شناخته شده در جمعيت ايراني براي بيماري­هاي قلبي_عروقي، اختلالات ليپيدي، تيروئيد، سندرم تخمدان پلي کيستيک، چاقي، ديابت، سندرم متابوليک

5/5

50

30

25

20

50

35

35

40

30

30

40

15

400

بررسي تاثير تغييرات ژني شناخته شده در سطح بيان ژن و عملکرد محصول ژني براي بيماري­هاي قلبي_عروقي، اختلالات ليپيدي، تيروئيد، سندرم تخمدان پلي کيستيک، چاقي، ديابت، سندرم متابوليک

5/5

50

30

25

20

50

35

35

40

30

30

40

15

400

ايجاد مدل حيواني براي بيماري سندرم تخمدان پلي کيستيک

5/4

40

24

20

16

40

28

28

32

24

24

32

12

320

طراحي و يا راه اندازي روش هاي جديد بررسي هاي سلولي و مولکولي

5/4

40

24

20

16

40

28

28

32

24

24

32

12

320

طراحي کيت هاي تشخيصي

5/3

30

18

15

12

30

21

21

24

18

18

24

9

240

توسعه بانک ژنومي

5/4

40

24

20

16

40

28

28

32

24

24

32

12

320

 

تماس با ما

آدرس : تهران، بزرگراه شهيد چمران، ولنجک، خ يمن، ابتداي خیابان شهید اعرابی، پلاک 24، پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم (مسئول دفتر: سرکار خانم سنوئی | داخلی 236)

کد پستی : 1985717413

تلفن : 982122432500+

نمابر : 982122416264+