عضویت در سایت
ریاست

ریاست مرکز نام و نام خانوادگی: مجيد ولي زاده مرکز تحقیقات مرتبط: عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زندگی نامه رزومه فارسی رزومه انگلیسی
اعضاء مرکز

آنیتا افتخارزاده

نام و خانوادگی :

آنیتا افتخارزاده

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Anita Eftekharzadeh

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات پيشگيري و درمان چاقي

سمت :

عضو

سوابق تحصیلی :

Subspecialty in Endocrinology and Metabolism

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

فرهاد حسین پناه

نام و خانوادگی :

فرهاد حسین پناه

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Farhad Hosseinpanah

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات پيشگيري و درمان چاقي

سمت :

عضو

سوابق تحصیلی :

Sub specialty of endocrinology and metabolism

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

مجيد ولي زاده

نام و خانوادگی :

مجيد ولي زاده

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Majid Valizadeh

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات پيشگيري و درمان چاقي

سمت :

ریاست

سوابق تحصیلی :

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

مريم برزين

نام و خانوادگی :

مريم برزين

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Maryam Barzin

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات پيشگيري و درمان چاقي

سمت :

عضو

سوابق تحصیلی :

PhD by research student, Shahid Beheshti University of Medical Sciences Tehran

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

مریم مهدوی

نام و خانوادگی :

مریم مهدوی

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

maryam mahdavi

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات پيشگيري و درمان چاقي

سمت :

عضو

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد آمار زیستی

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

اهداف و اولويت ها

اين مرکز تحقيقاتي به عنوان يکي از مراکز 4 گانه تحقيقاتي پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم، در راستاي اهداف و رسالت هاي پژوهشکده ماموريت هاي زير را بر عهده دارد:

1- ايجاد زمينه خلاقيت و نوآوري و جذب نيروهاي انساني متخصص

2- انجام تحقيقات اپيدميولوژيکي در زمينه چاقي در گروه هاي سني و جنسي مختلف

3- انجام پژوهش هاي بنيادي در زمينه ژنتيک هورمونيميکس و متابولوميکس چاقي

4- انجام مطالعات مقطعي، کوهورت و موردي- شاهدي جهت بررسي عوارض ناشي از چاقي

5- طراحي و اجراي پروژه هاي مداخله اي در زمينه پيشگيري و درمان چاقي

6- مشارکت با دو مرکز ديگر پژوهشکده در آموزش نيروي انساني در رشته غدد درون ريز و متابوليسم و برگزاري دوره هاي کوتاه مدت و بلند مدت و کارگاه هاي آموزشي

7- توليد دانش روا و مناسب و انتشار مطالب و نتايج تحقيقاتي در زمينه چاقي به منظور اطلاع رساني، آموزش جامعه و ارائه مشاوره با مسئولين بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ايران و ساير سازمانهاي بين االمللي در قالب سياست­ها و اهداف پژوهشکده

مطالعات مداخله اي در چاقي با تاکيد بر کودکان و نوجوانان:

1- طراحي و تدوين بسته هاي آموزشي پيشگيري از چاقي

2- طراحي و اجراي مداخلات پيشگيري اوليه از چاقي

3- طراحي و اجراي مداخلات پيشگيري ثانويه از چاقي

مطالعات اپيدميولوژيک، توسعه و اعتبار سنجي ابزار تشخيصي چاقي و تعييين حدود مرزي:

1- توسعه و اعتبارسنجي ابزارهاي مرتبط با تشخيص چاقي ( ابزارهاي سنجش چربي و کيفيت زندگي ، پرسشنامه و نرم افزار تغذيه اي)

2- بررسي اپيدميولوژي body composition در گروههاي سني مختلف

3- ارتباط چربي احشايي با عوامل خطر قلبي-عروقي و surrogate  هاي قلبي-عروقي و پيامدهاي قلبي-عروقي

مطالعات پايه چاقي

1- بررسي تغييرات بيوشيميايي متابوليت هاي موثر در روند چاقي

2- بررسي تغييرات ژنتيکي مرتبط با ژن هاي موثر در بروز چاقي

3- بررسي عوامل محيطي مانند ويروس ها و يا باکتري ها در ايجاد چاقي هاي تک و يا چند عاملي

تاريخ تصويب در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي: 29/6/1386

تاريخ تصويب در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي:

تماس با ما

آدرس : تهران، بزرگراه شهيد چمران، ولنجک، خ يمن، ابتداي خیابان شهید اعرابی، پلاک 24، پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم (مسئول دفتر: سرکار خانم زیادلو | داخلی 410)

کد پستی : 1985717413

تلفن : 982122432500+

نمابر : 982122416264+